Aviso Legal

Identidade do titular do Sitio Web

O presente aviso e información legal regula o uso do servicio de Web de Internet baixo o siguinte nome de dominio: http://www.clubmontañacaxado.es/

CLUB DE MONTAÑA O CAXADO é o nome comercial que se inclue no sitio Web arriba indicado e obxeto do presente aviso legal CLUB DE MONTAÑA O CAXADO, como prestador de servicios da sociedade da información rixese polo establecido na Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

CLUB DE MONTAÑA O CAXADO es un nome comercial propiedade de CLUB DE MONTAÑA O CAXADO con domicilio en C/. Brixeo 15, 15320 de As Pontes (A Coruña). O correo electrónico de atención ao usuario é clubmontanacaxado@gmail.com e o número de teléfono de contacto é 681365713.

A Web é propiedade do CLUB DE MONTAÑA O CAXADO, quen se reserva a facultade de efectuar, en calquier momento e sin previo aviso, modificacions da información contida na Web ou na configuración e presentación do mesmo. O titular posee todos os dereitos de autor sobre todos os contidos da Web, xa sexan por dereicho propio o por cesions ou acordos con terceiros.

Polo acceso a esta Web, incluidas todas as suas páxinas, aceptase que CLUB DE MONTAÑA O CAXADO non será responsable de consecuencia algunha, dano ou perxuizo que se derive de dito acceso ou uso da información de dita Web ou polo acceso a outras materias en Internet a través das conexions con esta Web. Tampouco será responsable e o usuario acepta os erros ou problemas informáticos causados por virus, gusanos, software malicioso ou outros ataques de enxeniería social (phising, pharming, troyanos, etc.) que terceiros poidan ubicar maliciosamente nos nosos servidores, durante o marxe de tempo hata que se logren poñer en marcha as medidas de protección reactiva de que dispon esta entidade. Si o usuario se percata de erros no funcionamiento ou de

comportamientos extranos do sitio, poden dirixir un correo á dirección arriba indicada. Prohíbese o acceso aos contidos de este Sitio Web por medio de sistemas mecanizados que sexan distintos a persoas físicas, xa que poden ocasionar o titular da Web danos ao non poder medir con obxetividade as audiencias.

Protección de datos

O CLUB DE MONTAÑA O  CAXADO, con  CIF  G70042940, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais: o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) así como a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Finalidade do tratamento: As operacións previstas para realizar o tratamento de datos son:

  • Xestión da licenza en calidade de asociado e/ou federado, así como a organización de actividades relacionadas cos deportes de Montaña, Escalada e Sendeirismo.
  • Xestión de seguros e actos administrativos, necesarios para o desenvolvemento das actividades.
  • Actividades de promoción e difusión relacionadas coa Montaña, Escalada e Sendeirismo e o deporte en xeral, con posible difusión pública a través de medios de comunicación e redes sociais.

Base xurídica do tratamento: O consentimento do titular dos datos, así como o interese lexítimo do Responsable no que sexa necesario para o desenvolvemento das súas funcións.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a  seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Os datos comunicaranse á Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada, á Federación  Galega de Montañismo, así como ás Administracións Públicas, a outras Federacións Autonómicas e a outros clubs que leven a cabo actividades  similiares nos casos nos que sexa estritamente necesario.

Tamén poderán comunicarse datos á entidade aseguradora e á  correduría con quen se subscribiu o seguro médico.

Poderanse comunicar os datos de contacto, incluído o e-mail, a empresas patrocinadoras da asociación.

Dereitos que asisten ao Interesado:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control ( agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

CLUB DE MONTAÑA Ou  CAXADO

Dirección:  C/.  Brixeo 15, 15320 das Pontes (A Coruña)

Correo electrónico: clubmontanacaxado@gmail.com

Condicions de uso da Web:

Os contenidos e informacions que se suministran a través de http://www.clubmontañacaxado.es/ cumplen coa lexislación vixente e son propiedade de CLUB DE MONTAÑA O CAXADO ou adquiridos ou explotados con títulos lexítimos.

O titular del Sitio Web pode ofrecer a través da Web, servicios ou productos que podrán atoparse sometidos a unhas condicions particulares propias que, según os casos, sustituen, completan e/ou modifican as presentes Condiciones, e sobre as cales se informará ao Usuario en cada caso concreto.

A utilización da Web atribue a condición de usuario da Web e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicions incluidas neste Aviso Legal na versión publicada por CLUB DE MONTAÑA O CAXADO no momento mesmo no que o Usuario acceda á Web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasions en que se propoña utilizar a Web, xa que pode sufrir modificacions.

O Usuario se compromete a utilizar a Web, os contidos e servizos de conformidade coa Ley, o presente Aviso Legal, a política de privacidade, as boas costumes e o orde público. Do mesmo modo, o Usuario se obliga a non utilizar a Web ou os servizos que se presten a través de él con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquier forma poidan danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos, ou impedir un normal disfrute da Web por outros Usuarios.

Asimesmo, o Usuario se compromete expresamente a non destruir, alterar, inutilizar ou, de calquer outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demáis que se atopen na presente Web.

O Usuario se compromete a non introducir programas, virus, macros, controles ou calquer outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquer tipo de alteración nos sistemas informáticos do titular da Web ou de terceros.

O Usuario acepta e declara coñecer o presente Aviso legal e Política de Privacidad.

No caso contrario, o usuario debe abandonar o Sitio Web neste momento.

A actividade non está suxeita a ningún réximen de autorización administrativa previa, nin adherida a códigos de conducta, salvo á boa fe, a costume e ao Código civil. O titular non presta servizos de intermediación ou aloxamiento.

Publicidade

O Sitio web pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinado. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse de que o material remitido para a sua inclusión no Sitio web cumple coas leis e consentimentos que en cada caso puidan ser de aplicación. O titular da Web non será responsable de cualquier erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores. Tampouco será responsable de danos á sensibilidad que el material publicitario ou otro material poida causar aos usuarios ou visitantes da Web. Para información de menores, consulte a Política de Privacidade.

Propiedade Intelectual e Industrial

Todos os contidos da Web, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do titular da web ou de terceros e, con carácter enunciativo, que non limitativo, o diseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracions, fotografías, e demáis elementos que aparecen na Web.

Igualmente, todolos nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquer clase contidos na Web están protexidos poa Ley.

O titular da Web non concede ningún tipo de licencia ou autorización de uso persoal ao Usuario ou visitante sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquer outro dereito relacionado coa Web e os servizos ofrecidos na mesma.

Todolos dereitos reservados. O Usuario ou visitante recoñece que a reproducción, distribución, comercialización, transformación, e en xeral, calquer outra forma de explotación, por calquer procedemento, de todo ou parte dos contidos de esta Web constitue unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da Web ou do titular dos mismos, e un delito del Código penal, e queda prohibido.

Responsabilidade polo Uso do Sitio Web

O Usuario é o único responsable das infraccions nas que poida incurrir ou dos perxuizos que poidan causar pola utilización da Web ou dos seus contidos, quedando o titular da Web, os seus socios, proveedores, colaboradores, empleados e representantes, exonerados de calquer clase de responsabilidade que se puidera derivar polas accions do Usuario.

O titular da Web empleará todos os esfuerzos e medios razonables para facilitar información actualizada e fehaciente na Web, no obstante, o titular da Web non asume ningunha garantía en relación coa ausencia de erros, ou de posibles inexactitudes e/ou omisions en ningun dos contidos accesibles a través de esta Web.

O Usuario e o único responsable frente a calquer reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra o titular da Web basada na utilización polo Usuario da Web ou dos seus contidos. No seu caso, o Usuario asumirá cantos gastos, costes e indemnizacions sexan irrogados ao titular da Web con motivo de tales reclamacions ou accions legais.

Responsabilidade polo funcionamento do Sitio Web

O titular do Sitio Web exclue toda responsabilidade que se puidera derivar de interferencias, omisions, interrupcions, virus informáticos, averías telefónicas ou desconexions no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ao titular da Web. Asimesmo, o titular do Sitio Web tamén exclue calquer responsabilidade que puidera derivarse por retrasos ou bloqueos no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobre carga nas líneas telefónicas ou en Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisions ilexitimas fora do control do titular da Web.

O titular da Web está facultado para suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidade á Web con motivo de operacions de mantemento, reparación, actualización ou mellora.

Responsabilidad por Enlaces o Links

O titular da Web está exento de calquer responsabilidade respecto á información que se atope fora da Web, xa que a función dos links que aparecen é únicamente a de informar ao Usuario sobre a existencia de outras fontes de información sobre un tema en concreto o de publicidade.

Política respecto aos Datos Persoais obtidos a través da Web

Sen perxuicio do previsto no indicado en cada un dos formularios da Web, cando o Usuario facilite os seus datos de carácter persoal está autorizando expresamente ao titular da Web ao tratamento dos seus datos persoais para as finalidades que nos mesmos se indiquen. O titular da Web incorporará os datos facilitados polo Usuario nun ficheiro titularidade do mesmo debidamente comunicado á Axencia de Protección de Datos e que cumple coa lexislación vixente.

O Usuario ou o seu representante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante solicitude escrita e firmada dirixida ao domicilio indicado no apartado “Política de Privacidade” da presente Web.

Informaselle tamén que os datos de IP (Internet Protocol) do abonado dende o cal se conecta a nosa páxina van a ser conservados durante os plazos establecidos na lexislación vixente, tras a cal serán automáticamente borrados, para una finalidad de seguridad y colaboración coa Xustiza.

Modificacions das condicions de uso

O titular da Web reservase o dereito a modificar, desenvolver ou actualizar en cualquier momento e sen previa notificación, as condicions de uso da presente Web. O Usuario quedará obrigado automáticamente polas condicions de uso que se atopen vixentes no momento en que acceda á Web, polo que deberá ler periódicamente ditas condicions de uso.

Resolución de conflictos y jurisdicción competente

Todas as controversias que puideran xurdir en cuanto á aplicación do presente aviso legal, serán dirimidas ante os Xuzgados e Tribunais do domicilio do titular da Web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentimiento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies